Copyright 2021 - ОШ ''Владимир Роловић''

Вандредно стање

Важно обавештење

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

Опширније...

Јавна набавка – "Опрема за дојаву пожара"

ЈАВНА НАБАВКА –ИСПОРУКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

 

Измена позива за достављање понуда заведен под бројем 85 од 07.2.2020. године

Измена позива за достављање понуда заведен под бројем 87 од 07.2.2020. године

Пројектори

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ОШ“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ОШ“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

Измена конкурсне документације

Измена позива за подношење понуда

Екскурзије и настава у природи

Измена конкурсне документације 3

Измена конкурсне документације 2

Измена конкурсне документације 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 04/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Бесплатни уџбеници

OБАВЕШТЕЊЕ ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ШКОЛСКА 2019/2020.

 Категорије које остварују право на бесплатне уџбенике су:

 ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)

 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
 • треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања РС

Опширније...

Јавна набавка услуге физичког обезбеђења

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 02/18

Измене и допуне конкурсне документације:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Дел.бр. 144 од 09.03.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Деловодни број: 138, од 07.3.2018. године

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

1. Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/18 

2. Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/18 

Одлука о додели уговора услуге физичког обезбеђења

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије

На основу члана 39 и 61 Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању постпка број 220. од 12.4.2017.  године, наручилац ОШ ''Владимир Роловић'' позива сва заинтересова лица да поднесу своју писану понуду, у склалду са конкурсном документацијом за набавку ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности,  добра:  набавка електричне енергије за  ОШ ''Владимир Роловић''.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Бесплатни уџбеници

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство просвете науке и технолошког развоја планирало је и ове године да обезбеди БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ од уџбеничких комплета који су одабрани на четири године. Бесплатни уџбеници се односе на један део популације и то:

 1. у првом циклусу за предмете: математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет
 2. У другом циклусу за предмете: математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика, биологија

Уџбенике добијају:

 1. ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи)
 2. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
 3. ученици који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања

Родитељи  достављају најксније до 15.4.2017.доказ о испуњености услова за добијање бесплатих уџбеника и то :

 1. Решење којим се утврђује право на остварење социјалне новчане помоћи
 2. није потребна посебна документација јер је школе већ имају
 3. потврда из школе о својству ученика – студента ( за свако дете )

Кодекс понашања наставника

 • Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи,
 • Наставник је обавезан да на радно место дође 10 минута пре почетка часа,
 • Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и дежурство савесно обавља,
 • Наставник је обавезан да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа,као и седницама стручних већа,стручних актива и тимова чији је члан,
 • Благовремено најављује изостанак са наставе,да би се на време организовала настава
 • Наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности(допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи,
 • Наставник поштује личност ученика,подржава га,саветује,усмерава,
 • Наставник оцењује ученике поштујући Правилник о оцењивању у основној школи,
 • Наставник је дужан да ученику увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење,
 • Наставник на час одлази непосредно после звона,
 • На часу искључити мобилни телефон,
 • Захтева од ученика одржавање чистоће учионица,ходника као и чување школског инвентара,
 • Наставник чува пословну тајну када је то у интересу ученика,наставника и Школе,
 • Облачимо се примерено установи у којој радимо,
 • Комуникација са родитељима је професионална,коректна и конкретна.Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем,
 • Прихвата разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.

Кодекс понашања родитеља

 • Уласком у Школу поштујемо Кућни ред школе.
 • При уласку у Школу пријављујемо се дежурном ученику.
 • Поштујемо своје време и време других поштовањем термина за пријем родитеља (учитеља, одељенског старешине, предметног наставника).
 • На примерен начин комуницирамо са особљем школе и адекватно се понашамо у Школи.
 • За што успешнију сарадњу Школе и родитеља потребно је да благовремено информишемо наставно особље о свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци...).
 • Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.
 • Партиципирамо у одлукама које се тичу нас и наше деце тако што редовно присуствујемо родитељским састанцима, састанцима Саветима родитеља јер је то једини начин да се благовремено информишемо о свим дешавањима у школском животу.
 • У року од пет дана обавезни смо да обавестимо одељенског старешину и Школу о разлозима изостанка детета из школе.

Правила понашања ученика

 • Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.
 • У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.
 • Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.
 • Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.
 • Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.
 • Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.
 • Ученик је дужан да у Школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи...
 • Поштовање права других.
 • Проблеме решавамо разговором,без свађе и туче.
 • Реч тражимо подизањем руке и чекамо да нас наставник прозове.
 • Ученик комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).
 • Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у Школи.
 • Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.
 • Мобилни телефони, mp-3 плејери и сличне уређаје ученик искључује за време часа.
 • Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу Школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.
 • Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита...) у Школу је одговорност ученика.
 • Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.

Отворена врата школе

Отворена врата школе када ће родитељи, односно старатељи моћи да присуствују образовно-васпитном раду биће организовани сваког четвртка у задњој радној седмици месеца.

Водич за избор занимања:  http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Мали тест "калкулатор" који вам оквирно може показати које области вам одговарају можете наћи и урадити на:

http://prijemni.infostud.com/kalkulator-za-profesionalnu-orijentaciju

Званичан линк Националне службе за запошљавање

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/saveti/profesionalna_orijentacija__kako_odabrati_zanimanjez.cid272

Мала матура (бесплатана припрема за

завршни испит он лине)

http://mala-matura.com/stranica/24/zavrsni-ispit-polaganje-i-priprema

Контакт

Адреса матичне школе: Омладинско шеталиште 10

Адреса издвојеног одељења: 17. Октобар 108

Раковица, Београд

Бројеви телефона: 

Директор школе: 011/2332882

Секретар школе: 011/2332882

Издвојено одељење: 011/2336401

E-mail adresa: os-v.rolovic@mts.rs

Корисни линкови

Званична презентациjа Министарства просвете Републике Србиjе
http://www.mpn.gov.rs/

Mатематичко такмичење Мислиша
http://www.mislisa.rs

Mатематичко друштво Архимедес
http://www.arhimedes.co.rs/

Тестови из математике за основце
http://oliver.glogonj.net/?page_id=37

Математирање, решени задаци за квалификациони испит
http://www.matematiranje.com/index.html